ne voorwaarden 2021

 

 1. Werkingssfeer
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Top in Balans – Judith Neurink
  Het betreft o.a coaching, access bars, access body processen, numerologie sessies, workshops en trainingen.
  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 1. Deelname
  Deelname aan de trajecten, coaching, sessies, workshops en trainingen gebeurt na aanmelding op de website, via e-mail of telefonisch. Natuurlijk kan je vooraf informatie opvragen.
 1. Vertrouwelijkheid
  De door de cliënt aan Judith Neurink verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan Judith Neurink wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.
 1. Annulering door de cliënt
  Een consult/sessie dient minstens 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Zo niet dan wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
  Een workshop/ training dient 2 weken van tevoren te worden geannuleerd. Bij annulering daarna wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 72 uur 100%.
 1. Annulering door Judith Neurink
  Judith Neurink behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult, training of welke dienst ook te wijzigen in overleg met de cliënt.

Indien er naar het oordeel van Judith Neurink geen vruchtbare samenwerking mogelijk is, behoudt Judith  Neurink zich het recht voor een traject te beëindigen. Na verrekening van de sessies die hebben plaatsgehad zal cliënt het restbedrag retour ontvangen.

 

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

A. Aansprakelijkheid
Judith Neurink, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten, sessies, workshops of trainingen. Judith Neurink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • Overmacht
 • Een doen of nalaten door de cliënt

B. Vrijwaring
Judith Neurink is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden terzake van door Judith Neurink uitgevoerde activiteiten op het gebied van coaching, sessies, trajecten, en workshops, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de kant van Judith Neurink en cliënt aantoont dat hem/haar terzake geen enkel verwijt treft.

 

7. Betalingsvoorwaarden

Bij het eerste contact of via de website, wordt de cliënt op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van het gewenste product van Judith Neurink.

Tevens wordt in dit contact de betalingswijze vermeld.

 

Betalingen dienen vooraf plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen, op een door Judith Neurink aangegeven rekening.
Mocht zijn overeengekomen dat betaling vooraf niet noodzakelijk is, dan dienen de verschuldigde bedragen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de rekening betaald te zijn. 

Voor zover Judith Neurink verplicht wordt omzetbelasting in rekening te brengen, komt deze ten laste van de cliënt. 

Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd. 

Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de cliënt. 

Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

 

8. Geschillen
Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft Judith Neurink er naar deze in eerste instantie in onderling overleg met de cliënt op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd.
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

 

 

Judith Neurink | Top in Balans is aangesloten bij:

 

Beroepsvereniging CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten